Contact opnemen?
Stuur direct e-mail
 • Definities
  1.1 In deze algemene voorwaarden wordt verstaan onder: a) XXL Lichtletters: de verhuurder van lichtletters en lichtcijfers, gevestigd te [Vestigingsplaats] en ingeschreven bij de Kamer van Koophandel onder nummer [KvK-nummer]. b) Huurder: de natuurlijke persoon of rechtspersoon die met XXL Lichtletters een huurovereenkomst aangaat betreffende lichtletters en/of lichtcijfers. c) Overeenkomst: de schriftelijke of mondelinge overeenkomst tussen XXL Lichtletters en de huurder betreffende de verhuur van lichtletters en/of lichtcijfers.

 • Toepasselijkheid
  2.1 Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op alle aanbiedingen, offertes, overeenkomsten en leveringen van XXL Lichtletters. 2.2 Afwijkingen van deze algemene voorwaarden zijn slechts geldig indien deze uitdrukkelijk schriftelijk zijn overeengekomen.

 • Aanbiedingen en offertes
  3.1 Alle aanbiedingen en offertes van XXL Lichtletters zijn vrijblijvend en geldig gedurende de in de offerte aangegeven termijn.
  3.2 XXL Lichtletters is pas aan een aanbieding gebonden indien de huurder de aanbieding schriftelijk aanvaardt.

 • Prijzen en betaling
  4.1 De overeengekomen prijzen zijn inclusief btw en alle andere van overheidswege opgelegde heffingen, tenzij anders vermeld.
  4.2 Betaling dient te geschieden binnen de overeengekomen termijn en op de door XXL Lichtletters aangegeven wijze.
  4.3 Bij niet-tijdige betaling is de huurder van rechtswege in verzuim en is de huurder rente verschuldigd conform het geldende wettelijke rentepercentage.

 • Borgsom
  5.1 XXL Lichtletters kan een borgsom verlangen van de huurder. Deze borgsom wordt na afloop van de overeenkomst terugbetaald onder aftrek van eventuele schade, extra kosten, of andere vorderingen.

 • Levering
  6.1 XXL Lichtletters zal zich inspannen om de lichtletters en/of lichtcijfers op het afgesproken tijdstip en op de afgesproken locatie te leveren.
  6.2 De huurder is verplicht om de lichtletters en/of lichtcijfers bij ontvangst te controleren op eventuele gebreken. Eventuele gebreken dienen direct gemeld te worden aan XXL Lichtletters.

 • Teruglevering
  7.1 De huurder dient de lichtletters en/of lichtcijfers in dezelfde staat en hoeveelheid terug te leveren als waarin ze zijn ontvangen. XXL Lichtletters behoudt zich het recht voor om kosten in rekening te brengen voor beschadigde of vermiste lichtletters en/of lichtcijfers.

 • Verplichtingen van de huurder
  8.1 De huurder dient XXL Lichtletters tijdig en volledig te informeren over alle aspecten van het evenement waarvoor de lichtletters en/of lichtcijfers worden gehuurd.
  8.2 De huurder is verantwoordelijk voor de juiste en veilige plaatsing van de lichtletters en/of lichtcijfers en dient hiervoor eventuele benodigde vergunningen te verkrijgen.

 • Aansprakelijkheid
  9.1 XXL Lichtletters is niet aansprakelijk voor enige schade aan personen of goederen veroorzaakt door of gerelateerd aan het gebruik van de lichtletters en/of lichtcijfers.

 • Geschillen
  10.1 Op alle overeenkomsten en rechtshandelingen met XXL Lichtletters is uitsluitend het Nederlands recht van toepassing.
  10.2 Alle geschillen voortvloeiend uit of verband houdend met deze algemene voorwaarden of overeenkomsten worden voorgelegd aan de bevoegde rechter.

 • Overige bepalingen
  11.1 Deze algemene voorwaarden kunnen door XXL Lichtletters worden gewijzigd. De gewijzigde voorwaarden zijn van toepassing op nieuwe overeenkomsten en eventuele lopende overeenkomsten na schriftelijke kennisgeving aan de huurder.

 • Cookies
  12.1 Op de website van XXL Lichtletters worden cookies gebruikt om de gebruikerservaring te verbeteren.
  12.2 Cookies verzamelen geen persoonlijke informatie, tenzij de bezoeker deze vrijwillig verstrekt.
  12.3 Bezoekers kunnen het gebruik van cookies beheren in hun browserinstellingen.
  12.4 Door de website te gebruiken, stemt de bezoeker in met het gebruik van cookies volgens het cookiebeleid van XXL Lichtletters.